Comet Office

New & Event

ห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้องสำหรับการสอน ให้เช่า

Posted on พฤศจิกายน 03, 2015

ห้องประชุมสองห้อง
ห้องประชุม 1: รองรับการใช้งานได้สูงสุด 8 ท่าน
ห้องประชุม 2: รองรับการใช้งานได้สูงสุด 12 ท่าน

ห้องสำหรับสัมมนา และทำการสอน สามารถรองรับได้สูงสุด 30 ท่าน